№ 93 2019 елның 30 сентябреннән
Белешмә (өземтә)бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

Скачать
№ 85 2019 елның 27 августыннан
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге башкарма комитетының 2013 елның 10 гыйнварындагы 5 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 10 от 31.01.2019 г.
Ширәмәт авыл җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау турында

Скачать