№ 19 2019 елның 26 ноябреннән
Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге Советының «Җир салымы турында» 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән 14 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 8 2019 елның 15 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге составына керүче Ширәмәт пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 7 2019 елның 15 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге составына керүче Ширәмәт пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 6 2019 елның 8 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге составына керүче Поповка торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 5 2019 елның 8 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге составына керүче Поповка торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 4 2019 елның 8 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге составына керүче Нариман торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 3 2019 елның 8 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге составына керүче Нариман торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 2 2019 елның 7 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге составына керүче Кама торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 1 2019 елның 7 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге составына керүче Кама торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 16 2019 елның 20 сентябреннән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге Советының 2019 елның 20 августындагы 12 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 12 2019 елның 20 августнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлегенең муниципаль милек реестры турындагы Нигезләмәсен раслау хакында

Скачать
№ 11 2019 елның 25 июленнән
Ширәмәт авыл җирлеге Советының 2006 елның 18 мартындәге 5 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге Советы депутаты статусы турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Скачать
№ 9 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 22 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 8 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 23 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 10 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авылҗирлеге Советының «Физик затлар мөлкәтенә салым турында» 2018 елның 23 июлендәге 14 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 3 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 1 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Ширәмәт авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 30 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 29 от 19.12.2018
Ширәмәт авыл җирлеге Советының 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән «Физик затлар милкенә салым турында»гы 13нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 28 от 19.12.2018
Ширәмәт авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 14нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 25 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «ШИРӘМӘТ авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать