Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

№ 8 16.05.2022 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге Советының «Ширәмәт авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль вазыйфалар биләүгә дәгъва кылучы гражданнарның керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшыру, шулай ук «Ширәмәт авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль вазыйфаларны биләүче затларның керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшыру турында Нигезләмәне раслау хакында» 2014 елның 30 октябрендәге 22 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 9 16.05.2022 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 23 номерлы карары үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 6 16.04.2021 ел
Ширәмәт авыл җирлеге Советының 2019 елның 20 декабрендәге 22 номерлы «Ширәмәт авыл җирлеге бюджетыннан Түбән Кама муниципаль районы бюджетына башка бюджетара трансфертлар бирү тәртибен раслау турында» карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 20 18.12.2020 ел
«Дәүләт органнары һәм җирле үзидарә органнары эшчәнлеге турында мәгълүматтан файдалану мөмкинлеген тәэмин итү хакында» 2009 елның 9 февралендә кабул ителгән 8-ФЗ номерлы Федераль законны гамәлгә ашыру турында

Скачать
№ 4 2020 елның 17 июне
Дүртенче чакырылыш Ширәмәт авыл җирлеге Советы депутатларын сайлауларны билгеләү турында

Скачать
№ 9 2020 елның 25 мае
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге Советының 2014 елның 10 февралендәге 2 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлегендә бюджет төзелеше һәм бюджет ...

Скачать
№ 6 19.03.2020 ел
Ширәмәт авыл җирлеге Советының 2018 елның 19 декабрендәге 30 номерлы «Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 2 21.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Ширәмәт авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 3 21.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге Советының 2012 елның 24 декабрендәге 31 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 19 2019 елның 26 ноябреннән
Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге Советының «Җир салымы турында» 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән 14 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 8 2019 елның 15 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге составына керүче Ширәмәт пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 7 2019 елның 15 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге составына керүче Ширәмәт пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 6 2019 елның 8 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге составына керүче Поповка торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 5 2019 елның 8 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге составына керүче Поповка торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 4 2019 елның 8 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге составына керүче Нариман торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 3 2019 елның 8 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге составына керүче Нариман торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 2 2019 елның 7 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге составына керүче Кама торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 1 2019 елның 7 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге составына керүче Кама торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 16 2019 елның 20 сентябреннән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге Советының 2019 елның 20 августындагы 12 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 12 2019 елның 20 августнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлегенең муниципаль милек реестры турындагы Нигезләмәсен раслау хакында

Скачать
№ 11 2019 елның 25 июленнән
Ширәмәт авыл җирлеге Советының 2006 елның 18 мартындәге 5 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге Советы депутаты статусы турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Скачать
№ 9 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 22 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 8 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 23 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 10 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авылҗирлеге Советының «Физик затлар мөлкәтенә салым турында» 2018 елның 23 июлендәге 14 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 3 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 1 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Ширәмәт авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 30 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 29 от 19.12.2018
Ширәмәт авыл җирлеге Советының 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән «Физик затлар милкенә салым турында»гы 13нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 28 от 19.12.2018
Ширәмәт авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 14нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 25 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «ШИРӘМӘТ авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать