Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

№ 8А 04.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге башкарма комитетының кайбер карарлары-ның үз көчләрен югалтуын тану турында

Скачать
№ 93 2019 елның 30 сентябреннән
Белешмә (өземтә)бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

Скачать
№ 75а от 02.07.2019 г.
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге башкарма комитетының 2016 елның 22 гыйнварындагы 4а номерлы карары белән расланган күчемсез милек объектларына адреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча муниципаль хезмәт ...

Скачать